Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanoveniaPrevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Používateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa na Portáli. VOP sú záväzné pre všetkých Používateľov. Používateľ vyjadruje súhlas s VOP registráciou.Činnosťou Prevádzkovateľa je vedenie Zoznamu advokátov za účelom efektívnejšieho napĺňania práva každého na poskytnutie právnych služieb. Prevádzkovateľ upozorňuje, že jeho činnosť nespočíva v získavaní klientov pre Advokáta za poskytnutie akéhokoľvek plnenia alebo provízie a Používateľ registráciou potvrdzuje, že žiadna dohoda, ktorá by mohla čo i len naznačovať uvedenú skutočnosť nebola a nebude uzavretá a ani Prevádzkovateľ s Používateľom o tejto skutočnosti nerokovali.Definícia pojmov:Prevádzkovateľ: Spoločnosť UNIT Licitation s.r.o., so sídlom Timonova 15, 040 01 Košice, IČO 46 240 543, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 27925/V, tel. č.: 0911 319 517 je Prevádzkovateľom a poskytovateľom služieb na Webovej stránke resp. Portáli.Portálom sa rozumie internetová doména www.najdiadvokata.sk (ďalej aj „Webová stránka"), na ktorej poskytuje svoje služby Prevádzkovateľ ako aj aplikácia NajdiAdvokata pre mobilné a iné zariadenia.Zoznamom advokátov sa rozumie menný zoznam fyzických a právnických osôb na Portáli, ktoré podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj “zákon o advokácií”), sú oprávnené poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky a pre účinnejšiu realizáciu práva občana podľa § 20 ods. 1 zákona o advokácií súhlasia so zaradením údajov o svojej osobe v rozsahu uvedenom týmito VOP do tohto zoznamu a ich zverejnenia na Portáli.Používateľom sa rozumie občan a/alebo advokát využívajúci služby na Portáli.Občanom sa rozumie fyzická osoba, využívajúca služby na Portáli a ktorá má záujem najmä nájsť a osloviť advokáta zo Zoznamu advokátov uvedeného na Portáli a to aj s možnosťou vyhľadávania podľa územia alebo oblasti, pre ktorú sa advokát špecializuje, za účelom a v rozsahu realizácie práva podľa § 20 ods. 1 zákona o advokácií.Advokátom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, využívajúca služby na Portáli a ktorá podľa zákona o advokácii je oprávnená poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky a má záujem najmä o zaradenie do Zoznamu advokátov uvedeného na Portáli s možnosťou vyhľadávania jeho osoby aj podľa územia alebo oblasti, pre ktorú sa Advokát špecializuje.Používateľským kontom sa rozumie konto Používateľa na Portáli, ktoré Používateľ si vytvoril pri registrácii alebo zmenou konta, do ktorého vstupuje Prihlásením za účelom využívania Portálu v zmysle podmienok uvedených v týchto VOPPrihlásením sa rozumie zadanie i) Občanom emailovej adresy a hesla v časti “Hľadám advokáta” určenej na prihlásenie, ktoré zadal pri zriadení používateľského konta pri registrácii (resp. po zmene používateľského konta v rozsahu emailovej adresy a/alebo hesla) ii) Advokátom emailovej adresy a hesla v časti “Som Advokát” určenej na prihlásenie, ktoré zadal pri zriadení používateľského konta pri registrácii (resp. po zmene používateľského konta v rozsahu emailovej adresy a/alebo hesla).Všeobecné ustanovenia o rozsahu oprávnení a povinností a podmienkach využívania PortáluPrevádzkovateľ prostredníctvom Portálu plní funkciu subjektu, ktorý vedie Zoznam advokátov, ktorý prejavili záujem v zmysle podmienok uvedených vo VOP o zaradenie do Zoznamu advokátov, za účelom lepšej a efektívnej dostupnosti údajov pre Občanov o Advokátoch a prehľade Advokátov aj podľa územia a oblasti, pre ktorú sa Advokáti špecializujú. Zároveň Prevádzkovateľ prostredníctvom Portálu zabezpečuje pre Občana možnosť vyhľadávania v Zozname advokátov podľa mena (názvu), územia alebo oblasti, pre ktorú sa Advokáti špecializujú ako aj možnosť oslovenia Advokátov zo Zoznamu advokátov na ich súkromný email alebo krátkou správou prostredníctvom Portálu v rozsahu max. 250 znakov podľa územia alebo podľa oblasti, pre ktorú sa Advokáti špecializujú. Oslovení Advokáti, majú možnosť poslať bezodplatne odpoveď Občanovi na jeho súkromný email alebo krátku správu prostredníctvom Portálu v rozsahu max. 250 znakov.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Portálu aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ku ktorým má práva.Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nepreberá záruku za skontaktovanie sa Používateľov navzájom.Používatelia sa registrujú na Portáli bezodplatne. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom vzniká registráciou.Podmienkou pre možnosť registrácie okrem ďalších podmienok uvedených vo VOP je aj plnoletosť Občana.Využívanie služieb Portálu je možné Prihlásením len po súhlase Používateľa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP”), pričom používateľ vyjadruje súhlas s VOP pri vykonaní registrácie.Občan je oprávnený využívať Portál až po zriadení konta vyplnením všetkých vyžadovaných údajov a to i) vykonaním registrácie na Portáli, ii) splnení podmienok uvedených v týchto VOP a iii) po potvrdení overovacieho emailu po registrácii alebo po zmene Používateľského konta v rozsahu emailovej adresy.Advokát je oprávnený využívať Portál v plnom rozsahu až po zriadení Používateľského konta vyplnením všetkých vyžadovaných údajov a to i) vykonaním registrácie na Portáli, ii) po potvrdení overovacieho emailu po registrácii alebo po zmene Používateľského konta v rozsahu emailovej adresy, iii) po splnení podmienok uvedených v týchto VOP a iv) po zaradení do Zoznamu Advokátov avšak iba v období, na ktoré bol Advokát zaradený do Zoznamu Advokátov. Prevádzkovateľ zaradí Advokáta do Zoznamu Advokátov na dané obdobie podľa podmienok uvedených v týchto VOP za účelom poskytnutia dostupnosti údajov Advokáta, v rozsahu meno a priezvisko (názov), adresu, emailová schránka, registračné číslo Advokáta v SAK, prípadne telefónne číslo, iným Používateľom a to uhradením sumy predplatného vo výške 36,-EUR na obdobie 90 kalendárnych dní, vo výške 66,-EUR na obdobie 183 kalendárnych dní, vo výške 119,-EUR na obdobie 365 kalendárnych dní. Prevádzkovateľ je oprávnený avšak nie povinný predĺžiť dobu obdobia zaradenia Advokáta do Zoznamu advokátov podľa predchádzajúcej vety bezodplatne podľa svojho rozhodnutia. Prevádzkovateľ nie je registrovaný ako platca pre daň z pridanej hodnoty.Uplynutím obdobia, na ktoré bol Advokát zaradení do Zoznamu Advokátov podľa podmienok uvedených v týchto VOP za účelom poskytnutia dostupnosti údajov Advokáta, v rozsahu meno a priezvisko (názov), adresu, emailová schránka, registračné číslo advokáta v SAK, prípadne telefónne číslo, iným Používateľom a zároveň, ak nedôjde pred uplynutím uvedeného obdobia k uhradeniu niektorej z vyššie uvedených súm pre jednotlivé obdobia za účelom predĺženia zaradenia do Zoznamu Advokátov, tak Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť Advokáta zo Zoznamu advokátov.Úhradu za zaradenie do Zoznamu Advokátov vykoná Advokát bankovým prevodom alebo vkladom na účet alebo prostredníctvom platobnej karty alebo prostredníctvom Tatra Pay. Úhrada za zaradenie do Zoznamu Advokátov sa považuje za uhradenú v deň prijatia sumy v plnom rozsahu na bankový účet Prevádzkovateľa.V prípade, ak Advokát uhradí predplatné v rozsahu niektorej z vyššie uvedených súm pre jednotlivé obdobia za účelom predĺženia zaradenia do Zoznamu Advokátov po uplynutí obdobia, na ktoré bol Advokát zaradení do Zoznamu Advokátov alebo po odstránení zo Zoznamu advokátov, avšak iba ak odstránenie nespočívalo v inom porušení podmienok uvedených vo VOP, tak Prevádzkovateľ zaradí opätovne Advokáta do Zoznamu Advokátov na ďalšie zvolené obdobie podľa podmienok uvedených v týchto VOP.Občan je oprávnený kedykoľvek Vymazať svoje Používateľské konto (účet) na Portáli.Advokát je oprávnený kedykoľvek Vymazať svoje Používateľské konto (účet) na Portáli, avšak ak vykoná tento úkon Advokát počas doby kedy ešte neuplynulo obdobie, na ktoré bol zaradení do Zoznamu Advokátov za účelom poskytnutia dostupnosti údajov Advokáta iným Používateľom, tak sa suma, ktorú uhradil a to ani jej časť nevracia.V prípade, ak odstránenie údajov Advokáta zo Zoznamu advokátov nastalo počas doby kedy ešte neuplynulo obdobie, na ktoré bol zaradení do Zoznamu Advokátov za účelom poskytnutia dostupnosti údajov Advokáta iným Používateľom a dôvod odstránenia spočíval v porušení podmienok uvedených vo VOP, tak sa suma, ktorú Advokát uhradil a to ani jej časť nevracia.Používateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej emailovú adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu pri vytvorení svojho Používateľského konta alebo po jeho zmene (úprave).Používateľ týmto vyslovuje aj súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu, ktoré môžu mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa.Občan pri registrácii uvedie meno a priezvisko, e-mailovú adresu a heslo v súvislosti s vytvorením svojho používateľského konta alebo po jeho zmene (úprave).Advokát pri registrácii uvedie e-mailovú adresu, heslo, meno a priezvisko (názov spoločnosti), IČO, adresu, registračné číslo advokáta v SAK, označenie území v ktorých poskytuje právne poradenstvo a ak to pokladá za potrebné tak aj telefónne číslo a to všetko v súvislosti s vytvorením svojho používateľského konta alebo po jeho zmene (úprave).Ochrana osobných údajovVykonaním registrácie na Portáli Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje, ktoré boli poskytnuté v súvislosti s vytvorením používateľského konta alebo v súvislosti s jeho zmenou (úpravou).Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi tieto osobné údaje podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na Portáli dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával, zverejňoval, zhromažďoval, používal a nakladal s nimi v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov pričom vyhlasuje, že všetky údaje sú pravdivé.Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho a súhlasí s tým, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na Portáli sprístupnené Používateľom.Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov Prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov alebo tretích osôb.Údaje o Používateľoch portálu použije Prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, registračné číslo Advokáta v SAK, a ďalšie ktoré Používateľ zadal sám pri registrácii v súvislosti so svojim používateľským kontom alebo po jeho zmene (úprave) najmä avšak nie len fotografiu.Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním, zverejňovaním a používaním poskytnutých osobných údajov Prevádzkovateľom.Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za dôveryhodnosť údajov uvedených Používateľmi.Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi Používateľa, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa Zákona o ochrane osobných údajov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby, okrem iných Používateľov. Používateľ dáva Prevádzkovateľovi súhlas na sprístupnenie, poskytnutie, zasielanie, zverejnenie poskytnutých osobných údajov iným Používateľom najmä osobné údaje Občana, ktoré budú zaslané Advokátom, ktorých zo Zoznamu advokátov chce nájsť alebo osloviť Občan a zároveň osobné údaje Advokáta budú poskytnuté Občanovi ich sprístupnením a zverejnením v Zozname advokátov a ako aj sprístupnením, poskytnutím, zasielaním a zverejnením Občanovi, ktorému odpovedal Advokát. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.V zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Používateľ súhlasí s využívaním jeho elektronického kontaktu na účely priameho marketingu zo strany Prevádzkovateľa.Portál využíva na svojej Webovej stránke a aplikáciách Facebook login siete Facebook.com, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Tento Facebook login je označený logom Facebooku. Ak ste na Webovej stránke, obsahujúcej takýto Facebook login, umožní Vám sa prihlásiť do Portálu prostredníctvom prihlasovacích údajov Facebook. Facebook zabezpečí overenie identity Používateľa a poskytne údaje o Používateľovi v rozsahu meno a email.Ďalšie práva a povinnostiObčan je po ukončení úspešnej registrácie a zriadení svojho konta oprávnený využívať Portál v časti “Hľadám advokáta” najmä v rozsahu Zoznamu advokátov a tak nájsť prípadne osloviť Advokáta zo Zoznamu advokátov uvedeného na Portáli a to aj s možnosťou vyhľadávania a oslovenia podľa územia alebo oblasti, pre ktorú sa Advokáti špecializujú.Advokát je po ukončení úspešnej registrácie, zriadení svojho Používateľského konta a po zaradení do Zoznamu Advokátov oprávnený v plnom rozsahu využívať Portál v časti “Som advokát” na obdobie, na ktoré bol zaradení do Zoznamu Advokátov za účelom poskytnutia dostupnosti údajov Advokáta iným Používateľom, ak nie je ustanovené inak.Používatelia súhlasia so zasielaním push notifikácií týkajúcich sa vzájomného oslovenia medzi Občanmi a Advokátmi alebo iného využívania Portálu, ak ich neodmietli.Používateľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti pri uchovávaní svojich údajov a rovnako zodpovedá Používateľ za všetky úkony a vyhlásenia resp. iné činnosti, ktoré vykoná na Webovej stránke resp. Portáli.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tohto záväzkového vzťahu alebo obmedziť alebo zrušiť registráciu Používateľa, odstrániť Advokáta zo Zoznamu advokátov alebo obmedziť alebo zrušiť oprávnenia Používateľa v súvislosti s využívaním Portálu alebo odstrániť vyjadrenie alebo otázky Používateľa, ak nastane podozrenie alebo sa preukáže, že konanie Používateľa alebo jeho vyjadrenie alebo zadaný údaj resp. fotka:- je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo etickými normami alebo dobrými mravmi alebo VOP alebo- je zavádzajúci, alebo obsahujúci nepravdivé údaje,- je z iných dôvodov spôsobilý znížiť úroveň služieb poskytovaných na Webovej stránke alebo Portáli, alebo- je reklamným alebo marketingovým obsahom alebo- môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby, alebo - je erotického charakteru, resp. ktorý vzbudzuje podozrenie, že sa môže jednať o tento charakter alebo- môže vzbudzovať dojem, že by mohlo ísť o získavanie klientov pre Advokáta za poskytnutie akéhokoľvek plnenia alebo provízie alebo by išlo o konanie v rozpore s ustanoveniami zákona o advokácii- nemusí byť Používateľom preukázaný ako vlastný alebo ku ktorému by Používateľ nemusel mať vlastnícke právo- spochybňuje pravosť identity Používateľa- nemusí byť Používateľom preukázaný ako taký, ku ktorému by mal právo z duševného vlastníctva alebo iné práva, ktoré by ho oprávňovali na jeho použitiePrevádzkovateľ zabezpečuje pre Používateľov dostupnosť služieb Portálu uvedených vo VOP, okrem prípadov ak mu v tom bránia i) vážne prevádzkové dôvody, ii) výpadky služby neovplyvniteľné Prevádzkovateľom alebo Portálom, iii) dôvody vyššej moci iv) technická porucha v) dôvody spočívajúce v údržbe Portálu.Prevádzkovateľ je povinný poskytovať služby Advokátovi v rozsahu zaradenia Advokáta do Zoznamu advokátov podľa týchto VOP v požadovanej kvalite a bez vád, ak nie je ustanovené inak.Prevádzkovateľ zabezpečuje pre Advokáta dostupnosť služieb Portálu v rozsahu zaradenia Advokáta do Zoznamu advokátov podľa týchto VOP, okrem prípadov za ktoré nebude zodpovedať Prevádzkovateľ zodpovedať a ktoré spočívajú vo i) vážnych prevádzkových dôvodoch, ii) výpadkoch služby neovplyvniteľných Prevádzkovateľom alebo Portálom, iii) dôvodoch vyššej moci iv) technickej poruche v) dôvodoch spočívajúcich v údržbe Portálu.Ak sa vyskytne u poskytovaných služieb Advokátovi v rozsahu zaradenia Advokáta do Zoznamu advokátov podľa týchto VOP vada, má Advokát právo vadu reklamovať.Advokát je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u Prevádzkovateľa prostredníctvom emailu zaslaním oznámenia o vadách na emailovú adresu: info@najdiadvokata.sk, alebo inú, ktorú Prevádzkovateľ ako poslednú oznámil Advokátovi alebo prostredníctvom doručenia listovej zásielky.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Advokát právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Prevádzkovateľ je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba Advokátovi v rozsahu zaradenia Advokáta do Zoznamu advokátov podľa týchto VOP mohla riadne poskytovať ako služba bez vady, má Advokát právo od záväzkového vzťahu podľa týchto VOP odstúpiť, ale iba do doby opätovného začatia poskytovania služby Advokátovi v plnom rozsahu týkajúceho sa zaradenia Advokáta do Zoznamu advokátov podľa týchto VOP alebo žiadať zľavu z ceny predplatného za dobu neposkytnutia služby Advokátovi v rozsahu zaradenia Advokáta do Zoznamu advokátov podľa týchto VOP v plnom rozsahu.Zodpovednosť PoužívateľaPoužívateľ plne zodpovedá za obsah vlastných vyjadrení a uvedených údajov pri registrácií alebo zmene registračných údajov a to vrátane textu a fotografií. Používateľ je povinný zabezpečiť aby jeho vyjadrenia a ich obsah a údaje poskytnuté pri registrácii alebo pri zmene registračných údajov boli v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, a ďalej musia spĺňať aj nasledovné podmienky (povinnosti):- nezasahovanie do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom nemôžu znevažovať ich dobré meno- neponúkať produkty alebo služby- nevyužívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonu alebo VOP.- Používateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných pre Portál Prevádzkovateľa alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Portálu inými Používateľmi alebo Prevádzkovateľom- nemožnosť akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté Prevádzkovateľom.Inak porušením týchto povinností Používateľom a to čo i len jednej z nich je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od záväzkového vzťahu, ktorého rozsah práv a povinností medzi Prevádzkovateľom a Používateľom je upravený týmito VOP a/alebo Prevádzkovateľ je tak isto oprávnený obmedziť alebo zrušiť registráciu Používateľa, odstrániť Advokáta zo Zoznamu advokátov alebo obmedziť alebo zrušiť oprávnenia Používateľa v súvislosti s využívaním Portálu alebo odstrániť vyjadrenie alebo otázky Používateľa.Zodpovednosť za škoduPrevádzkovateľ nie je zodpovedný za vyjadrenia Používateľov a ich obsah a hodnovernosť ako aj za údaje poskytnuté Používateľmi pri registrácii alebo pri zmene registračných údajov na Portáli ako aj za jej najmä textovú, obsahovú, gramatickú správnosť a úplnosť alebo grafické znázornenie. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb uverejnením takýchto vyjadrení na Portáli zodpovedá výlučne Používateľ, ktorý ich použil. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uverejnením takýchto vyjadrení Používateľa na Portáli.Používateľ sa zaväzuje nahradiť Prevádzkovateľovi celú škodu, ktorá vznikne Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb Používateľom.Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže Používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Portálu, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla tretími neoprávnenými osobami a ani za nároky z uvedeného dôvodu vzniknuté Používateľom alebo iným osobám.Ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ - spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, poštový priečinok 5, 827 99 Bratislava resp. iný príslušný subjekt zapísaný v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.5.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, uplatňovať vrámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ môže využiť túto platformu na riešenie sporov v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma je prístupná online na webovom sídle https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.Zrušenie záväzkového vzťahuZáväzkový vzťah podľa týchto VOP sa uzatvára na dobu neurčitú, okrem prípadu časti záväzkového vzťahu Prevádzkovateľa a Advokáta zaradiť Advokáta do Zoznamu advokátov pričom pre tento prípad a v tejto časti je záväzkový vzťah medzi Prevádzkovateľom a Advokátom uzavretý na dobu určitú v rozsahu doby, ktorá sa viaže na Advokátom uhradenú sumu predplatného za zaradenie Advokáta do Zoznamu advokátov.Zrušenie záväzkového vzťahu uzavretého podľa týchto VOP je možné odstúpením od záväzkového vzťahu, ak túto možnosť zrušenia záväzkového vzťahu stanovujú tieto VOP. Používateľ je oprávnený odstúpiť od tohto záväzkového vzťahu, ak nedošlo k začatiu poskytovania služby podľa týchto VOP najneskôr do jedného (1) kalendárneho dňa odo dňa uzavretia záväzkového vzťahu podľa týchto VOP, pričom Používateľ splnil všetky podmienky pre začatie poskytovania služby Prevádzkovateľom pre Používateľa v zmysle týchto VOP. Používateľ nie je oprávnený odstúpiť od záväzkového vzťahu z dôvodov uvedených v tomto bode po začatí poskytovania služby podľa týchto VOP. Formulár pre odstúpenie od záväzkového vzťahu je Prílohou č. 1 týchto VOP.Záväzkový vzťah sa zrušuje aj v prípade, ak Advokát vymaže svoje Používateľské konto (účet) na Portáli a to v deň, v ktorom došlo k výmazu Používateľského konta (účtu) na Portáli.Záväzkový vzťah sa zrušuje aj v prípade, ak Občan vymaže svoje Používateľské konto (účet) na Portáli a to v deň, v ktorom došlo k výmazu Používateľského konta (účtu) na Portáli.Záväzkový vzťah sa zrušuje aj v prípade, ak Prevádzkovateľ v zmysle podmienok uvedených v týchto VOP zruší registráciu Používateľa pričom záväzkový vzťah sa zrušuje v deň, v ktorom došlo k zrušeniu registrácie Používateľa na Portáli, ktorú skutočnosť Prevádzkovateľ Používateľovi vopred oznámi zaslaním oznámenia prostredníctvom emailu na posledne uvedenú emailovú adresu Používateľa v Používateľskom konte (účte ) na Portáli.Používateľ, ktorý je spotrebiteľ týmto žiada o poskytovanie služby podľa týchto VOP pred uplynutím lehoty na odstúpenie od záväzkového vzťahu podľa týchto VOP.Prevádzkovateľ poučuje Používateľa, že Používateľ ktorý je spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy po poskytnutí služby podľa týchto VOP, ak udelil súhlas so začatím poskytovania služby podľa týchto VOP pred uplynutím lehoty na odstúpenie od záväzkového vzťahu podľa týchto VOP.Používateľ, ktorý je spotrebiteľ vyhlasuje, že bol poučený o tom že Používateľ ktorý je spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy po poskytnutí služby podľa týchto VOP, ak udelil súhlas so začatím poskytovania služby podľa týchto VOP pred uplynutím lehoty na odstúpenie od záväzkového vzťahu podľa týchto VOP.Používateľ, ktorý je spotrebiteľ udeľuje výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa týchto VOP pred uplynutím lehoty na odstúpenie od záväzkového vzťahu podľa týchto VOP.Spoločné a záverečné ustanoveniaPrevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Používateľov formou zverejnenia zmien na Portáli s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť. Nadobudnutím platnosti a účinnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.Na účely tohto záväzkového vzťahu sa dohodli Používateľ a Prevádzkovateľ, že všetky dokumenty si budú doručovať elektronickou poštou a to na e-mailovú adresu Používateľa, ktorou je emailová adresa uvedená Používateľom pri registrácii alebo zmene Používateľského konta a na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: info@najdiadvokata.sk.Všetky vzťahy neupravené vo VOP sa riadia právnym poriadkom platným a účinným v rozhodnom čase na území Slovenskej republiky a rozhodným jazykom je slovenský jazyk.Prípadné otázky v súvislosti s Portálom alebo službami Portálu zasielajte na e-mail: info@najdiadvokata.skVOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2016.